Pontuações de Juuji Ishiwatari & Yoshinori Sunahara + Etsuko Yakushimaru